Kvalita a HSE

Silence. The most natural type of comfort.

Kvalita a HSE. Integrovaná politika

POLITIKA ŘÍZENÍ

Vrcholový management SumiRiko AVS Czech se zavazuje k neustálému zlepšování podmínek a výkonnosti QHSE.

 • Zavazujeme se plnit požadavky zákazníků a nabídnout nejlepší řešení pro užitečné, efektivní a bezpečné výrobky s jejich vysokou dostupností
 • Náš Integrovaný systém řízení (ISŘ) zajišťuje shodu s relevantními standardy, normami a zákonnými předpisy
 • Zajišťujeme, že se našim zaměstnancům dostává informací, školení a rozvoje potřebného pro zlepšování QHSE
 • Pravidelně měříme naši výkonnost z hlediska zdraví, bezpečnosti, ochrany životního prostředí a kvality a zajišťujeme, že rizika jsou identifikována a eliminována včas
  Usilujeme o udržitelné využívání zdrojů, minimalizaci odpadů a jejich recyklaci k minimalizaci negativního dopadu na životní prostředí
 • Neustále zlepšujeme naši výkonnost z hlediska zdraví, bezpečnosti, ochrany životního prostředí a kvality

Zavazujeme se dodržovat následujících sedm zásad bezpečnosti:

 • Bezpečnost je naše nejvyšší priorita
 • Každému zranění lze zabránit – plánujeme bezpečnost
 • Vedení na všech úrovních je zodpovědné za bezpečnost a jde příkladem
 • Všichni na sebe dávají pozor navzájem, bez ohledu na to jakou práci vykonávají
 • Bezpečné chování je uznáváno, ceněno a chváleno
 • Nulová tolerance pro porušování bezpečnosti
 • Každý má pravomoc ZASTAVIT jakékoliv nebezpečné chování / činnost použitím Stop-Call-Wait

Jsme zavázáni poskytovat spokojenost zákazníků a partnerů tím, že ověřujeme účinnost systému řízení kvality, životního prostředí, bezpečnosti a bezpečnosti a ochraně informací prostřednictvím našich certifikací (ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001).

Jsme odhodláni neustále zlepšovat náš integrovaný systém řízení a být nejmodernější s novými standardy, jako je systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ISO 45001, shoda s ISO 19600, systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO 27001, řízení spotřeby energie podle ISO 50001 nebo jiných norem.
Kromě toho dodržujeme politiku kontroly kvality společnosti Sumitomo Riko Group: "Každý člen skupiny Sumitomo Riko bude, v souladu s myšlenkou, že zákazníci jsou vždy na prvním místě, zvýšit úroveň své práce, k dosažení a udržení přední světové kvality.„

Snažíme se zajistit, že naši partneři, dodavatelé uplatňují a respektují naše vysoké standardy pro zdraví, bezpečnost, ochranu životního prostředí a kvalitu.

Kvalita a HSE

Významné aspekty životního prostředí

Stanovili jsme si dva významné environmentální aspekty:

 • Omezení výskytu aspektu vzniku emisí na hale H4 používáním účinnějších filtrů
 • Omezení vzniku aspektu úniku oleje ze strojů nákupem nových strojů, opravou starých strojů

V rámci zavedeného Systému managementu životního prostředí máme ve společnosti SumiRiko AVS Czech s.r.o., identifikovány dopady svých činností na životní prostředí (tzv. environmentální aspekty podle normy ISO 14001) formou Registru environmentálních aspektů. Environmentální aspekty jsou pravidelně hodnoceny z hlediska jejich závažnosti, a ty nejvýznamnější jsou řešeny prioritně formou stanovení cílů a programů pro zlepšení na příslušný rok.

Certifikáty

Certifikáty. ISO

Kliknutím na logo ISO otevřete certifikáty IATF 16949, ISO 14001 a ISO 27001

Ochrana a bezpečnost dat. Dle ISO 27001

Řízení a ochrana informací je jednou z našich hlavních úkolů při plnění našich cílů a úkolů. Proto identifikujeme informace jako základní hodnotu hlavních obchodních operací společnosti SumiRiko AVS Czech, která je reprezentována výzkumem a vývojem v oblasti automobilového průmyslu. K ochraně těchto obchodních operací a příslušných informací se snažíme vybudovat, průběžně zlepšovat a udržovat systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) v souladu s nejnovějšími verzemi zásad a postupů ISO 27001 a SumiRiko AVS Group, které jsou pro nás závazné.